duminică, 20 mai 2012

Demersuri pentru înfiinţarea primelor „şpiţării” la Botoşani

* Cea dintâi farmacie din Botoşani, cunoscută sub numele de „şpiţărie”, a prins viaţă la finele secolului XVIII *
Data exactă de la care se poate vorbi de asistenţă farmaceutică la Botoşani e destul de incertă, anul în care a fost înfiinţată prima farmacie pe aceste meleaguri fiind, se pare, 1792. „Localizarea în timp şi spaţiu”, după cum se menţionează în articolul „Asistenţa farmaceutică la Botoşani” (publicat în volumul „Hierasus” editat în 1986) este dedusă dintr-un document întocmit pe 8 noiembrie 1822, în care „Iohan Gheorghias şpiţeriu din poliţia Botoşani”, în cererea către „Ioan Sturza voievod, domnul Moldavii”, scrie că „de 30 de ani şi mai bine” ţine farmacie în acest oraş (Nicolae Angelescu, „Acte şi documente din trecutul Farmaciei în Ţările Româneşti”). Tot în Hierasus este pomenit şi un hrisov domnesc, emis pe 5 octombrie 1793, prin care se încuviinţează legalizarea unei farmacii. Documentul a venit drept răspuns pentru târgoveţii din Botoşani, care s-au plâns lui Mihail Şuţu Voievod, domnul Moldavii, „că neavând doftor, la mulţi viaţa li să primejduaşte”, motiv pentru care cer încuviinţare „să ţie doftor cu a lor plată şi pe care îl vor găsi şi se vor mulţumi de dânsul”. În aceeaşi cerere solicitau aprobare să deschidă o „Spăţărie” (...) ei, „(i)ar nu alţii”. Se vede că târgoveţii au fost convingători, din moment ce domnitorul le răspunde „că ori pe care doftor vor găsi şi se vor mulţumi ei cu dânsul să-l ţie la târgul Botoşanilor” şi „niminea din doftorii Curţii gospod (=domneşti) să nu-l supere. Iar el, ca un arhieatros al târgului să fie dator a apăra târgul de doftorii mincinoase”. Mihail Şuţu a mai avut grijă să se menţioneze în hrisov ca „doftorul” „spiţărie să aibă toată voea a avea acolo în Botoşani. Iar fără voia târgoveţilor, să nu poată alţii a avea Şpiţărie acolo, urmându-se plata doftoriilor, precum şi la alte şpiţării de aicea din Eşi”. Un hrisov similar semnează şi Alexandru Calimah voievod în 1796 ianuarie 11, textul fiind aproape identic cu cel parafat de Mihail Şuţu Voievod.
Un şpiţer ce-i „îndestulează cu doftorii pe orăşeni”   
Lucrurile devin mult mai clare pe 5 august 1806, când Alexandru Constantin Calimah Voievod menţionează numele primului farmacist care exercita această funcţie din 1794: „Ioan Georgiu, şpiţer la Butuşani, prin jalba ce au dat-o către domnia mea, au arătat că de 12 ani ţine şpiţărie în târgul acela... şi să află în toată vremea (cu) îndestulare de tot feliul  de doftorii pentru orăşeni”.  Întrucât „şpiţerul de la Butuşani” îi ceruse domnitorului să nu încuviinţeze deschiderea unei alte farmacii în oraş, Alexandru Constantin Calimah Voievod a rânduit un arhieatros, Antonie Fotino, care să cerceteze următoarele: „(1) dacă are învăţătură a meşteşugului şpiţării; (2) dacă ţine doftorii bune cu îndestulare; (3) de mai este nevoie de a doua farmacie „în oraşul acela” şi (4) dacă are încredinţarea târgoveţilor”. În urma raportului favorabil întocmit de Fotino, domnul a aprobat ca „nimeni alţii să nu poată deschide şi avea şpiţărie în târgul Botoşani, fără numai numitul şpiţer, Ioan Georgiu” (D. Bălaşa, „Asistenţa farmaceutică la Botoşani”).
Deşi asocierea dintre o „şpiţărie” şi o cârciumă pare cel puţin curioasă, şpiţerul târgului i-a cerut voievodului, în 1816, şi „să-i întărească stăpânirea unei cârciume cu pivniţă de piatră şi cu o casă alăture pe drept locul lor, în târgul Botoşani, cumpărat la mezat în 1815 octombrie 12, de la Sofiea, fiica răposatului Apostol Panghitul şi soţie a răposatului Toader Braşoveanu, cu 5000 lei”.
Piedici în înfiinţarea unei noi farmacii
Din articolul publicat în 1986 în „Hierasus” mai aflăm că în 1822, în 8 noiembrie, „prin hrisovul luminatului domn Scarlat Calimah voievod, se înfiinţase o a doua farmacie în Botoşani”. Şpiţerul ce avea deja vechime în domeniu în Botoşani nu a fost câtuşi de puţin de acord cu concurenţa şi i-a scris lui Ioan Sandu Sturza Voievod, pentru a se plânge. Citindu-i jalba, domnul îi întăreşte prin hrisov dreptul lui „Iohan Ghiorghias, şpiţeriu din poliţia Botoşani, de a ţine farmacie”, aşa cum s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Tot în hrisov mai scria că la „boala ciumii ce s-au întâmplat în pomenitul târg, chemat şi însărcinat a sluji” Ghiorghias a contribuit la „mântuirea  oraşului de răul acesta”, Ca o răsplătire, prin acest hrisov „îi întărim privileghiu care, mai din vechi, prin cărţi şi hrisoave le-au avut”. După decenii în slujba comunităţii, domnitorul consideră că lui Ghiorghias i se cuvine să fie socotit „boer de neam pământului acestuia şi scuteşte bucatele lui”. Mai mult, hotărăşte „ca în târgul  acesta să aibă a fi numai a sa şpiţărie, iar şpiţăria aceia care s-au fost deschis acolo prin hrisovul luminatului domn Scarlat Calimah voievod va rămâne, după cum până acum, asemenea şi de-acum înainte, în nelucrare, rămâind a fi în târgul acesta numai şpiţăria numitului Ghiorghias”, cu condiţia „să aibă doftorii bune şi fără asuprire lăcuitorilor orăşeni”. Prin acelaşi hrisov i s-a scutit de dări şi „crâşma” pentru care ceruse să i se „întărească stăpânirea” în 1916.  Oarecum în contradicţie cu cele publicate în „Hierasus” vine Ştefan Ciubotaru, ce menţionează în „Monografia oraşului Botoşani” că în perioada 1813 – 1814 în Botoşani ar mai fi fost un farmacist – Lochman, în 1813 un alt şpiţer – Frantz Xavier Naiman cerând şi el aprobare pentru a deschide o farmacie.    
Erori medicale la vreme de secol XIX
După toate probabilităţile, cea de-a doua farmacie – în cazul căreia Ioan Sandu Sturza Voievod a uzat de dreptul său de „veto”, a fost a grecului Ioan Vasiliu, despre care Nicolae Iorga susţinea că o are dinainte de 1821. Respins la Botoşani, Ioan Vasiliu se mută la Iaşi, acolo fiind înregistrat de scriptele vremii ca fiind farmacist în 1823. Din lucrarea „Asistenţa farmaceutică la Botoşani” mai aflăm că în 1827 doctorul D.G. Samurcassi cerea „să se îngădue de domn întemeierea unei a doua farmacii”, pentru că „din nebăgare de seamă şi graba lucrătorilor era să se apropie de uşa mormântului două cucoane, având şpiţărul pus, în doftoriile rânduite, în loc de un dram extract de nuci sadea cu adăogire de un dram extract măsălariţă, din care după ce au luat cea dintâi rânduită măsură, îndată au început sămnile otrăvei ce are măsălariţa, adică ameţeală, tremur, dureri cumplite şi altele încă” (Nicolae Iorga, „Istoria românilor în chipuri şi icoane”).   
Prima şpiţărie la Dorohoi
Pe 21 februarie 1827, Gheorghe Vasilecoski îi cerea aprobare domnitorului pentru a-şi muta farmacia de la Fălticeni la Botoşani sau la Iaşi. În primă fază, Vasilecoski obţine aprobare pentru a se muta la Iaşi, pentru ca în final, pe 3 iulie 1827, să primească „undă verde” pentru a deschide farmacie la Dorohoi. În opinia lui D. Balaşa, autorul articolului din „Hierasus”, „importantele documente citate dovedesc că alături de Şcoala Domnească, la Botoşani se desfăşura o activitate farmaceutică ştiinţifică, potrivit acelei vremi. În 1836, aflăm la Botoşani farmacia lui Iohan Binder. În ea, Georgius Balomiri transcria mai multe reţete medicale pentru diferite boli”. Datele ce au stat la baza articolului provin dintr-un manuscris desoperit la Arhivele Statului din Drobeta Turnu- Severin.  
Farmacişti botoşăneni până în 1944
Ştefan Ciubotaru, în monografia pe care o creionează Botoşanilor, îi enumeră pe toţi farmacişti ce au practicat în oraş, dintru începuturi până la finele celui de-al II-lea război mondial: Johann Gorgias, Johann Binder, Haynal Arpad, Valerian Semaca (Farmacia „Curţii”); Frantz Naiman (?); Lochman (?); Ferdinand Dobrovolschi, Emerich Haynal, Samoil Frank, Gheorghe Nicoleanu şi David Rosenberg („La Minerva”); Iosef şi Alexandru Şmelţ, Petre Demetrescu, Rubin Edelstein („La înger”), Alexandru Mihălţeanu, Iacob şi Eva Einhorn, A. Haimovici („Farmacia Nouă”); V. D. Vasiliu, Jean Bendel („Vasiliu”), Ortansa Popovici („Popovici”); Nicolae Gheorghiu, Helene Handoca („Tămăduirea”); S. Diaconescu („Diaconescu”) şi Martinescu („Martinescu”).