joi, 1 noiembrie 2012

„Caste” botoşănene ale secolelor trecute


* Stratificarea s-a făcut în principal pe bază de avere. La un pol era patriciatul urban, iar la celălalt „bresle” ale ”calicilor” şi ale „mişeilor”, puse sub autoritatea unei biserici *
Până în secolul al XVIII-lea, structura socială a locuitorilor oraşului Botoşani a cuprins două mari categorii. Prima era dată de comunitatea majoritară a orăşenilor, iar a doua era formată din reprezentanţii puterii centrale, alcătuită din vornicii de târg, slujbaşi cu strângerea birurilor domneşti, curteni şi slujbaşii cancelariei domneşti (când curtea era la Popăuţi). În opinia Eugeniei Greceanu, semnatara lucrării „Ansamblul medieval din Botoşani”, boierimea a apărut în oraş abia în primele decenii ale veacului al XVIII-lea.
Patricienii, calicii şi mişeii
„Monografia oraşului Botoşani”, scrisă de Ştefan Ciubotaru, atrage atenţia asupra faptului că a doua categorie socială nu a implicat o egalitate în drepturi a comunităţii târgoveţilor. „În cadrul ei a avut loc o stratificare bazată în primul rând pe avere, treapta superioară fiind reprezentată de patriciatul urban. Ca şi în alte oraşe din Moldova şi Ţara Românească, s-a format un patriciat al negustorilor şi meşteşugarilor, în care intrau acei „oameni buni şi bătrâni orăşeni”, ce participau le rezolvarea problemelor obştei, pe lângă dregătorii aleşi. Din rândul acestui patriciat s-au ales şoltuzii şi pârgarii, cărora li s-au mai adăugat şi conducătorii de bresle”.
Orăşenii care se considera că au drepturi erau meşteşugarii şi negustorii, marea lor majoritate români şi armeni, proprietari de case şi dughene. În afara lor mai exista obştea liberă a orăşenilor, care nu avea avere şi nici drepturi. „Aceştia formau categoria săracilor stabiliţi de obicei în Mahalaua Ţigănimii, aşezată în zona insalubră a pârâului Cacaina, sau în Mahalaua Calicimii, situată în zona de nord –est a Târgului Nou, în care locuiau mulţi bătrâni, infirmi, copii orfani şi care se organizau în bresle ale „calicilor” sau ale „mişeilor”, puse sub autoritatea unei biserici, ce avea grijă de ei” (Monografia lui Ştefan Ciubotaru).   
Sosesc boierii
După Nicolae Iorga, prima modificare a stratificării de mai sus, cu consecinţe importante asupra populaţiei oraşului, a constituit-o stabilirea a numeroase familii de boieri, atrase de importanţa pieţei de schimb din Botoşani: „Lângă locuitorii mahalalelor... se întâlnesc de la o vreme boiernaşi care s-au aşezat statornic în Botoşani, unde duc viaţa tihnită a mazâlilor sau îndeplinesc sarcini mai mici de dregători. Întâlnim astfel la curţile boiereşti ale oraşului membri ai neamurilor Gheuca, Dimachi, Bucşinescu, Catargiu, Stihi, Racliş... Boierimea nu-şi mai află locul şi acuma în jurul Curţii domneşti şi, decât să-şi caute un rost la ţară, ea găseşte că e mai bine a stăpâni viaţa socială din târguşoare şi târguri”. 
În opinia lui Ştefan Ciubotaru, consonantă cu a Eugeniei Greceanu, stabilirea unui mare număr de familii boiereşti în oraş s-a produs probabil după 1750. Cel puţin aşa reiese dintr-un memoriu al Vorniciei Botoşani, din 21 martie 1825, către „Logofeţia cea mare”, referitoare la jalba unor locuitori prin care se cerea „împuternicirea târgoveţilor vechi de a-şi rândui epitropi dintre dânşii, pe aciia ce obştiia îi va alegi... necutezând mai mulţi din boierii de aice, ce sunt şezători de puţână vreme, a se amesteca în iraturile târgului şi la epitropie”.
Viaţa socială se animă
În 1803, numărul de locuitori era relativ modest, în Botoşani ducându-şi existenţa 4.505 locuitori. După o perioadă de dezvoltare economică, uşor inexplicabil, populaţia oraşului avea să crească foarte mult, ajungând la 13.796 de „suflete”, pe locul II după Iaşi. Ştefan Ciubotaru, în „Monografia oraşului Botoşani”, se arată mirat de acest salt, care ar fi putut fi explicat prin venirea evreilor în masă în zonă, dacă aceasta nu s-ar fi petrecut în 1834, după „ungerea” la domnia Moldovei a lui Mihail Sturza.
În ce-i priveşte pe boieri, odată veniţi, au cumpărat de la târgoveţi atât locuri de casă cât şi dughene, cu precădere în Târgul Vechi şi în Mahalaua Vrăbienilor, mai rar în Târgul Nou. În 1857, în Piaţa Târgului, conform consemnărilor din planul lui Rudolf von Kugler, toată latura nordică era ocupată de dughene ce aparţineau lui Teodor Pisoschi. Acelaşi plan mai consemnează şi Uliţa boierească, actuala stradă Transilvania.
Clase sociale de secol XIX
Revenind la prima jumătate de secol, date amănunţite despre populaţia oraşului se regăsesc în „”Catagrafia a toată suflarea aflătoare în târgul Botoşănilor din Ţinutul Botoşăni în anul 1832”. Pentru ca recensământul cuprins în lucrare să fie cât mai exact, oraşul a fost împărţit în şase ciaste (cvartale). Prioritate au avut tot boierii („clasul boierilor”) şi apoi „clasul mai de gios”. „Capitolele mai speciale sunt rezervate pentru „tagma bisericească”, precum şi pentru naţiile lipoveneşti, armeneşti, jidoveşti şi ţigăneşti. Din cei 13.796 de locuitori, dacă scădem străinii, rămân peste 11.000 de români. În „clasul mai de gios” sunt cuprinşi meşteşugarii, lucrătorii şi servitorii. Alte date statistice cuprinse în catagrafie vorbesc de o egalitate aproape perfectă între sexe (erau doar cu două femei mai mult decât bărbaţi), numărul total al familiilor fiind de 2.853, cu o medie de 4,8 membri/familie.
Artur Gorovei detaliază, în monografia apărută în 1926, datele cu privire la populaţia din Botoşani în 1832. Astfel, în toate cele şase cvartale, erau „124 de boieri, 130 cucoane, 76 fii de boieri, 75 fiice de boieri, 250 slugi, 181 slujnice, 66 fii de slugi, 33 fiice de slugi, 10.072 în clasa de mijloc şi 372 în tagma bisericească, cu femei şi copii”.
În rândul boierimii botoşănene au avut loc numeroase prefaceri: „unele familii vechi au dispărut, altele noi le-au luat locul; unele au sărăcit sau s-au mutat pe alte meleaguri; prin îmbogăţire, din rândul celor din clasa de mijloc, prin cumpărare de titluri onorifice (căminar, serdar, stolnic, medelnicer, ban, agă ş.a.) au intrat în clasa boierilor; s-au „înnobilat” chiar şi familii străine: Mavromati, Dimachi, Sofian, Haret, Mişoglu, Iacovachi, Cocotă (Kokota) (greci), Goilav, Manea, Ivanovici, Serghievici, Buicliu, Kapri, Ciolac, Ţăranu (armeni) Gorgias (austriac), Metz (german) etc. (Monografia oraşului Botoşani, Ştefan Ciubotaru).     
Naşterea burgheziei”
În secolul XIX, o parte dintre negustori şi meseriaşi s-au îmbogăţit, desprinzându-se de pătura săracă şi mijlocie şi formând aşa-numita burghezie. Din ea făceau parte în primul rând arendaşii, apoi marii negustori şi meseriaşii angrosişti, noii proprietari de fabrici şi mori. Cu toţii, au participat la viaţa socială şi politică a oraşului, devansând la un moment dat boierimea. În 1820, printr-un hrisov al domnul Mihail Şuţu, locuitorii urbei au avut dreptul să fondeze o „casă a târgului”, formată din şase persoane alese de obşte: doi boieri, doi negustori fruntaşi şi doi dintre „oamenii fruntaşi”. După emiterea hrisovului, burghezia a început o luptă acerbă pentru consolidarea poziţiilor în administraţie, astfel încât la alegerile  din 1825 au fost aleşi numai reprezentanţi ai negustorilor şi meseriaşilor. Monografia lui Ciubotaru îi şi nominalizează pe cei ce au ajuns în conducerea oraşului din partea negustorilor: Manolache Iorga, Garabet Bolfos, Iani Vasiliu şi Ştefan Goilav şi a meşteşugarilor: Tudorache Bacal Boşa şi Andronic Zaharia. Cu alte cuvinte, o mixtură de autohtoni, armeni şi greci. Marii boieri, reprezentaţi de Alexandru Callimachi, Scarlat Miclescu, Iordachi Foti, Teodor Silion ş.a. s-au plâns domnului, numai că fără rezultat.  
Decăderea boierimii
În vecinătatea secolului XX, din date statistice găsite în 1894 la Nicolae Şuţu, reiese că mai erau 289 de boieri în întreg districtul, fără a se şti câţi dintre ei mai erau stabiliţi în oraş. E destul de probabil că retragerea din activitatea de comerţ a boierilor botoşăneni a avut loc după 1860, când comerţul a trecut în mâinile evreilor, fenomen ce a determinat şi schimbarea substanţială de profil economic a târgoveţilor români. Odată cu renunţarea la meşteşuguri şi negustorie, aceştia au revenit la economia semirurală de la care se pornise în secolul al XIV-lea.
Venirea masivă a evreilor
După 1860, odată cu emigrarea masivă a evreilor din Galiţia şi Rusia, comerţul şi meşteşugurile se concentrează în mâinile lor, iar patriciatul ruban se orientează spre arendarea moşiilor cu o mare producţie de grâne. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, din rândul populaţiei evreieşti s-a desprins o aristrocaţie a finanţelor (15 bancheri în 1891), precum şi a marilor comercianţi angrosişti şi a moşierilor, reprezentaţi de Fisher.
Ştefan Ciubotaru, în monografia sa, completează tabloul social al populaţiei botoşănene cu intelectualii zonei: „În 1891, intelectualitatea era rreprezentată de 45 profesori, 27 institutori, 28 preoţi, 5 medici chirurgi, 18 doctori în medicină, 5 ingineri, 3 arhitecţi, 5 medici veterinari, 37 avocaţi şi 4 farmacişti. Această intelectualitate s-a născut pe fundalul unei complexe compoziţii etnice şi sociale, care a participat intens la viaţa culturală, economică şi socială a târgului de altădată”.